MG planuje nowelizację ustawy OZE

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii jeszcze nie weszła w życie, a portal rp.pl informuje, że Ministerstwo Gospodarki planuje nowelizację ustawy. Do ważnych zmian jakie ma wprowadzić nowelizacja można zaliczyć obniżenie taryf gwarantowanych dla prosumentów. 

Obecnie ustawa o OZE zapewnia wysokie stawki dla właścicieli mikroinstalacji o mocy do 10 kW za energię odprowadzoną do sieci. W zależności od typu i wielkości jednostki wytwórczej prosument ma otrzymać ok. 60-70 gr za kWh odprowadzoną do sieci. Ilość instalacji będzie ograniczona do łącznej mocy nieprzekraczającej 800 MW. Zdaniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - Macieja Bando, tak wysokie taryfy gwarantowane spowodują wypaczenie idei prosumenta i dotowane jednostki będą dążyć do maksymalizacji sprzedaży, a nie wykorzystania jak największej ilości na własne potrzeby. 

Z wyliczeń resortu wynika, że możliwa do wyprodukowania zielona energia doprowadzi do znacznego zwiększenia opłaty OZE. Na mocy obecnej ustawy do rachunku za energię elektryczną zostanie doliczona kwota w wysokości 2,51 zł/MWh, zaś ze względu na uchwalenie poprawki prosumenckiej będzie musiała ona zostać zwiększona dodatkowo o 1,38 zł/MWh. Zdaniem resortu do 2020 roku mikroinstalacje OZE mogą wytworzyć nawet 1,5 TWh energii elektrycznej. Szacując koszt wsparcia tej produkcji od 2016 roku, rząd będzie musiał przeznaczyć na ten cel kwotę 165 mln zł rocznie, co może podnieść koszt energii elektrycznej o ok. 2,5%. 

Oprócz zmian dla prosumentów, Bando zapowiada konieczność weryfikacji i doprecyzowania zapisów na temat wtórnego obrotu dużymi projektami OZE, a w tym referencyjnych cen dolnego progu kwotowania.

Uchwalenie ustawy o OZE z pewnością wpłynęło na obserwowany na przełomie lutego i marca wzrost aktywności na Towarowej Giełdzie Energii. I kwartał 2015 roku został uznany za najlepszy pierwszy kwartał roku w historii istnienia TGE. Wolumen energii elektrycznej będącej przedmiotem transakcji na rynku spot i rynku terminowym w I kwartale 2015 roku wyniósł 45 669 101 MWh, co oznacza wzrost o ponad 10 % w stosunku do analogicznego okresu z roku poprzedniego. Natomiast całkowity wolumen obrotu w marcu na wszystkich rynkach dedykowanych wyniósł 16 837 462 MWh oznacza wzrost obrotu w porównaniu do roku poprzedniego o 16%.

źródło:odnawialnezrodlaenergii.pl